7 ELEMENTE – Kunstfotografie von Darek Gontarski Art&Actors Photography

7 ELEMENTS – Kunstfotografie von Darek Gontarski Art&Actors Photography www.gontarski.net
Black&White, analog, baryt paper, 2005.
fotografie gontarski

7 ELEMENTE – Kunstfotografie von Darek Gontarski Art&Actors Photography www.gontarski.net
Black&White, analog, baryt paper, 2005.

 

fotografie gontarski

fotografie gontarski

fotografie gontarski

fotografie gontarski

fotografie gontarski

fotografie gontarski

Schreibe einen Kommentar